• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • kingrama9-2

แดนดินถิ่นชุ่มน้ำ เลอล้ำถิ่นข้าวปลา ไร่นาแสนสมบูรณ์ เพิ่มพูนทุนสังคม อุดมภูมิปัญญา 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลทั่วไป

แผนอัตรากำลัง/งบการเงิน

การดำเนินงานของอบต.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานภายในอบต.

Administrator


ภาพกิจกรรม

หนังสือราชการ


แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]


การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


ขอความร่วมมือให้จังหวัดสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามบัญชีรายชื่อศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง)


ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู อบจ. เทศบาล และ อบต.