กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

 • นายมานะ บุญผ่อง

  นายมานะ บุญผ่อง

  กำนันตำบลรังนก

  • นางเฉลียง สิงห์ลอ

   นางเฉลียง สิงห์ลอ

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

   • นายบุญสืบ ทรงคัชชะ

    นายบุญสืบ ทรงคัชชะ

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

    • นายประเภท วงศ์เงิน

     นายประเภท วงศ์เงิน

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8

     • นายสมใจ ทรัพย์ศรี

      นายสมใจ ทรัพย์ศรี

      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11

  • นางสงบ ถาวรกูล

   นางสงบ ถาวรกูล

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

   • นายเลี่ยม ทานท่า

    นายเลี่ยม ทานท่า

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

    • นายเชาว์ แย้มนัดดา

     นายเชาว์ แย้มนัดดา

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9

     • นายณรงค์ สิงหฬ

      นายณรงค์ สิงหฬ

      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12

  • นายสมชาย บุญผ่อง

   นายสมชาย บุญผ่อง

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

   • นายสุภาพ ร่มละมูล

    นายสุภาพ ร่มละมูล

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7

    • นายกมล ชาญณรงค์

     นายกมล ชาญณรงค์

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10