ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ 2559

ข้อบัญญัติ สารบัญ
ส่วนที่ 1
คำแถลง
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
รายงานรายละเอียด บันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติ 2560

สารบัญข้อบัญญัติ
คำแถลง
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ