กองการศึกษา

 • นางสาวจุฑาธิป  อินทร์ชื่น

  นางสาวจุฑาธิป อินทร์ชื่น

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  • นางสาวขวัญศิริ บุญยิ้ม

   นางสาวขวัญศิริ บุญยิ้ม

   ครู

  • นางจุฑารัตน์ แซ่ตั้ง

   นางจุฑารัตน์ แซ่ตั้ง

   ครู

  • นางชนิภา บุญผ่อง

   นางชนิภา บุญผ่อง

   ครู

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • นายเอกสิทธิ์ ไตรธรรม

   นายเอกสิทธิ์ ไตรธรรม

   ผช.นักวิชาการศึกษา

  • นางสาวศิริพร ถาวรศักดิ์

   นางสาวศิริพร ถาวรศักดิ์

   ผู้ดูแลเด็ก

  • นางอังคณา กันพรม

   นางอังคณา กันพรม

   ผู้ดูแลเด็ก

 • คนงานทั่วไป

  คนงานทั่วไป

  • นางสาวณัฐกานต์ ซิ้มอิ่ม

   นางสาวณัฐกานต์ ซิ้มอิ่ม

   คนงานทั่วไป