กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • น.ส.จุฑาธิป  อินทร์ชื่น

  น.ส.จุฑาธิป อินทร์ชื่น

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  • น.ส.ขวัญศิริ บุญยิ้ม

   น.ส.ขวัญศิริ บุญยิ้ม

   ครู

  • นางจุฑารัตน์ แซ่ตั้ง

   นางจุฑารัตน์ แซ่ตั้ง

   ครู

  • นางชนิภา บุญผ่อง

   นางชนิภา บุญผ่อง

   ครู

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • นายเอกสิทธิ์ ไตรธรรม

   นายเอกสิทธิ์ ไตรธรรม

   ผช.นักวิชาการศึกษา

   • น.ส.ศิริพร ถาวรศักดิ์

    น.ส.ศิริพร ถาวรศักดิ์

    ครูผู้ดูแลเด็ก

   • นางอังคณา กันพรม

    นางอังคณา กันพรม

    ครูผู้ดูแลเด็ก

 • พนักงานจ้างทั่วไป

  พนักงานจ้างทั่วไป

  • น.ส.ณัฐกานต์ ซิ้มอิ่ม

   น.ส.ณัฐกานต์ ซิ้มอิ่ม

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ