กองคลัง

 • นุชนารถ อินต๊ะสุข

  นุชนารถ อินต๊ะสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  • วนัชภรณ์ พิรุฬห์พัชร

   วนัชภรณ์ พิรุฬห์พัชร

   นักวิชาการเงินและบัญชี

  • พันทอง นำพวก

   พันทอง นำพวก

   นักวิชาการพัสดุ

  • วลัยพร โชวสกุล

   วลัยพร โชวสกุล

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • แสงดาว ใจกล่ำ

   แสงดาว ใจกล่ำ

   ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

  • จิตรา เพชรพงศ์

   จิตรา เพชรพงศ์

   ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

  • บุญชู ตาทิพย์

   บุญชู ตาทิพย์

   ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้