กองคลัง

 • นางวนัชภรณ์ พิรุฬห์พัชร์

  นางวนัชภรณ์ พิรุฬห์พัชร์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • น.ส.จิตรา เพชรพงศ์

   น.ส.จิตรา เพชรพงศ์

   ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

   • นางบุญชู ตาทิพย์

    นางบุญชู ตาทิพย์

    ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  • น.ส.แสงดาว ใจกล่ำ

   น.ส.แสงดาว ใจกล่ำ

   ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   • น.ส.วัชราภา สิงหฬ

    น.ส.วัชราภา สิงหฬ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • พนักงานจ้างทั่วไป

  พนักงานจ้างทั่วไป

  • น.ส.ชาลินี ตาทิพย์

   น.ส.ชาลินี ตาทิพย์

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ