กองช่าง

 • นายคมชาญ เดชสนธิ

  นายคมชาญ เดชสนธิ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • นายสัมพันธ์ ศรีเรือง

   นายสัมพันธ์ ศรีเรือง

   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  • น.ส.ศิริรัตน์ คอนจั่น

   น.ส.ศิริรัตน์ คอนจั่น

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • พนักงานจ้างทั่วไป

  พนักงานจ้างทั่วไป

  • นายวรเชษฐ์ พลสงฆ์

   นายวรเชษฐ์ พลสงฆ์

   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  • น.ส.ขณิตา แสงทอง

   น.ส.ขณิตา แสงทอง

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  • นายภานุพงศ์ อ้นฟอง

   นายภานุพงศ์ อ้นฟอง

   ผู้ช่วยช่างโยธา