การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง ลิงค์

ลิงค์

02 ข้อมูลผู้บริหาร ลิงค์
03 อำนาจหน้าที่ ลิงค์
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ลิงค์
05 ข้อมูลการติดต่อ ลิงค์
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลิงค์
การประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ลิงค์
08 Q&A ลิงค์
09 Social Network ลิงค์
การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี ลิงค์
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ลิงค์
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ลิงค์
การปฏิบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลิงค์

ลิงค์

การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ลิงค์
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ลิงค์
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ลิงค์
017 E–Service ลิงค์

ลิงค์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ลิงค์

ลิงค์

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ลิงค์

ลิงค์

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ลิงค์

ลิงค์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ลิงค์
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ลิงค์

ลิงค์

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ลิงค์
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ลิงค์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลิงค์
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลิงค์
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลิงค์
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ลิงค์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงค์
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงค์
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ลิงค์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ลิงค์

ลิงค์

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ลิงค์

ลิงค์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ลิงค์
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ลิงค์

ลิงค์

ลิงค์

ลิงค์

ลิงค์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ลิงค์
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ลิงค์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ลิงค์
แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ลิงค์
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ลิงค์

ลิงค์

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ลิงค์

ลิงค์

ลิงค์

ลิงค์

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลิงค์

ลิงค์

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลิงค์

ลิงค์

ลิงค์

ลิงค์