การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ ข้อมูล URL
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง ลิงก์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ลิงก์ ลิงก์
O3 อำนาจหน้าที่ ลิงก์
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ลิงก์
O5 ข้อมูลการติดต่อ ลิงก์
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลิงก์
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ลิงก์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A ลิงก์
O9 Social Network ลิงก์ ลิงก์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี ลิงก์
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ลิงก์
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ลิงก์
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลิงก์
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ลิงก์
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ลิงก์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ลิงก์
O17 E-Service (ไม่มี)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์ ลิงก์
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ลิงก์ ลิงก์
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ลิงก์ ลิงก์
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ลิงก์ ลิงก์
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ลิงก์
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ลิงก์
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ลิงก์ ลิงก์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลิงก์
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลิงก์ ลิงก์
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลิงก์
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ลิงก์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงก์
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงก์
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลิงก์ ลิงก์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ลิงก์
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ลิงก์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ลิงก์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ลิงก์ ลิงก์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ลิงก์
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ลิงก์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ลิงก์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ลิงก์
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ลิงก์ 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ลิงก์ ลิงก์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลิงก์
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลิงก์