การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้าง

ลิงก์

02

ข้อมูลผู้บริหาร

ลิงก์

03

อำนาจหน้าที่

ลิงก์

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ลิงก์

ลิงก์

05

ข้อมูลการติดต่อ

ลิงก์

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์

การประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08

Q&A

ลิงก์

09

Social Network

ลิงก์

ลิงก์

การดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี

ลิงก์

ลิงก์

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิงก์

ลิงก์

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลิงก์

ลิงก์

การปฏิบัติงาน

013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลิงก์

การให้บริการ

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลิงก์

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ลิงก์

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลิงก์

017

E-Service

ลิงก์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิงก์

ลิงก์

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิงก์

ลิงก์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลิงก์

022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิงก์

ลิงก์

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลิงก์

024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลิงก์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิงก์

ลิงก์

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิงก์

ลิงก์

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลิงก์

ลิงก์

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิงก์

ลิงก์

030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิงก์

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิงก์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลิงก์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ลิงก์

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ลิงก์

ลิงก์

037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิงก์

ลิงก์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ลิงก์

แผนป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลิงก์

ลิงก์

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิงก์

ลิงก์

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงก์

ลิงก์

ลิงก์

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงก์

ลิงก์