กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

 • นายกมล ชาญณรงค์

  นายกมล ชาญณรงค์

  กำนันตำบลรังนก

  • นางเฉลียง สิงห์ลอ

   นางเฉลียง สิงห์ลอ

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

   • นายบุญสืบ ทรงคัชชะ

    นายบุญสืบ ทรงคัชชะ

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

    • นายเชาว์ แย้มนัดดา

     นายเชาว์ แย้มนัดดา

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9

  • นางสงบ ถาวรกูล

   นางสงบ ถาวรกูล

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

   • นายเลี่ยม ทานท่า

    นายเลี่ยม ทานท่า

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

    • น.ส.ปัญญาภรณ์ ชื่นเมือง

     น.ส.ปัญญาภรณ์ ชื่นเมือง

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11

  • นายสุชิน เถาสมบูรณ์

   นายสุชิน เถาสมบูรณ์

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

   • นายสุภาพ ร่มละมูล

    นายสุภาพ ร่มละมูล

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7

    • นายณรงค์ สิงหฬ

     นายณรงค์ สิงหฬ

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12

  • นายสมพงศ์ วงค์สุ่ย

   นายสมพงศ์ วงค์สุ่ย

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

   • นายประเภท วงศ์เงิน

    นายประเภท วงศ์เงิน

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8