กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

 • นายมานะ บุญผ่อง

  นายมานะ บุญผ่อง

  กำนันตำบลรังนก

  • นางเฉลียง สิงห์ลอ

   นางเฉลียง สิงห์ลอ

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

   • นายเลี่ยม ทานท่า

    นายเลี่ยม ทานท่า

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

    • นายกมล ชาญณรงค์

     นายกมล ชาญณรงค์

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10

  • นางสงบ ถาวรกูล

   นางสงบ ถาวรกูล

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

   • นายสุภาพ ร่มละมูล

    นายสุภาพ ร่มละมูล

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7

    • นายสมใจ ทรัพย์ศรี

     นายสมใจ ทรัพย์ศรี

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11

  • นายสมชาย บุญผ่อง

   นายสมชาย บุญผ่อง

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

   • นายประเภท วงศ์เงิน

    นายประเภท วงศ์เงิน

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8

    • นายณรงค์ สิงหฬ

     นายณรงค์ สิงหฬ

     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12

  • นายบุญสืบ ทรงคัชชะ

   นายบุญสืบ ทรงคัชชะ

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

   • นายเชาว์ แย้มนัดดา

    นายเชาว์ แย้มนัดดา

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9