ข้อมูลนายกฯ

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ นายธีรพงศ์ นามสกุล เพ็ชรพงศ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
เบอร์โทรติดต่อ 095 351 5599

ชื่อ นายแจ่ม นามสกุล สวัสดิ์เมือง
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกเบอร์โทรติดต่อ 087 846 4522

ชื่อ นายสมนึก นามสกุล จุ้ยเรือง
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกเบอร์โทรติดต่อ 099 631 9739

ชื่อ นายวิสุทธิ์ นามสกุล สุขสวาสดิ์
ตำแหน่ง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกเบอร์โทรติดต่อ 089 819 9231