ข้อมูลปลัดฯ

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ นางบังอร นามสกุล บุญผ่อง
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
เบอร์โทรติดต่อ 081 324 3142

ชื่อ นางปรารถนา นามสกุล ดวงแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ 080 044 9196

ชื่อ นางวนัชภรณ์ นามสกุล พิรุฬห์พัชร์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ 082 164 8627

ชื่อ นายคมชาญ นามสกุล เดชสนธิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 087 328 3122

ชื่อ นางสาวจุฑาธิป นามสกุล อินทร์ชื่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 089 640 3192

ชื่อ นายศุภเทพ นามสกุล ศรีสังข์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ 090 689 9046

2

ชื่อ นางสาวสุรดา นามสกุล จำปาศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรติดต่อ 086 445 9820