ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ นายธีรพงศ์ นามสกุล เพ็ชรพงศ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
เบอร์โทรติดต่อ 095 351 5599

ชื่อ นายสมนึก นามสกุล จุ้ยเรือง
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
เบอร์โทรติดต่อ 089 460 0468

ชื่อ นายปริญญา นามสกุล สง่าวงศ์
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
เบอร์โทรติดต่อ 063 532 6965

ชื่อ นายธวัช นามสกุล ใจกล่ำ
ตำแหน่ง เลขานุการสภา
เบอร์โทรติดต่อ 081 971 5868