คณะผู้บริหาร

 • นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์

  นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์

  นายก อบต.รังนก

  • นายแจ่ม สวัสดิ์เมือง

   นายแจ่ม สวัสดิ์เมือง

   รองนายก อบต.รังนก

  • นายสมนึก จุ้ยเรือง

   นายสมนึก จุ้ยเรือง

   รองนายก อบต.รังนก

  • นายวิสุทธิ์ สุขสวาสดิ์

   นายวิสุทธิ์ สุขสวาสดิ์

   เลขานายก อบต.รังนก