วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

“แหล่งเกษตรคุณภาพ ประชาชนมีสุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก       

  1. การบริหารทรัพยากรน้ำ และดิน อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
  3. การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
  4. การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
  5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ