สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ที่ 9 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตำบลรังนกเป็นหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามง่ามไปทาง ทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ตำบลรังนกมีพื้นที่ทั้งหมด 21,701 ไร่ ( 34.72 ตร.กม. )

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมู่บ้าน ไร่/ตร.กม.
1. บ้านจระเข้ผอม 1,361 2.17
2. บ้านวังขาหยั่ง 2,902 4.64
3. บ้านรังนก 2,051 3.28
4. บ้านรังนก 785 1.25
5. บ้านหนองน้ำเขียว 2,614 4.18
6. บ้านใหม่ 1,811 2.89
7. บ้านเนินยุ้ง 1,196 1.91
8. บ้านใหม่ 2,052 3.28
9. บ้านกระทุ่มน้ำเดือด 2,162 3.45
10. บ้านโนนไผ่ขุย 1,118 1.78
11. บ้านปากคลอง 2,242 3.58
12. บ้านย่านยาว 1,407 2.25

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลรังนก มีสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านค่อนข้างกึ่งกลางพื้นที่ของตำบลในแนวเหนือไปใต้ โดยในช่วงฤดูน้ำหลาก จะมีน้ำฝนและน้ำจากแม่น้ำยมไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำยม นอกจากมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสำคัญแล้ว ภายในพื้นที่ยังมีลำคลอง หนอง บึง กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของตำบล

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน

1.4  ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน พื้นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม เช่น การทำนา        การปลูกข้าว

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

ในเขตตำบลรังนกมีแม่น้ำยมไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค

แหล่งน้ำธรรมชาติ

–  แม่น้ำ              1        สาย

–  หนอง              71       แห่ง

–  คลอง               14       แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  บ่อบาดาล(บ่อโยก)        จำนวน    417   แห่ง

–  ประปาหมู่บ้าน            จำนวน    16     แห่ง

แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค

สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค ตำบลรังนกมีประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง  โดยหมู่ที่ 1, 4, 8 และ 10 มีประปาหมู่บ้านจำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2, 3, 5,6, 7, 9, 11 และ 12 มีประปาหมู่บ้าน หมู่ละ 1 แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ในตำบลรังนกไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

หมู่ที่ 1

ผู้ใหญ่บ้าน  นางเฉลียง  สิงห์ลอ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายเชิด  ทองใบ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางสาววนิดา  บุญเขต

หมู่ที่ 2

ผู้ใหญ่บ้าน  นางสงบ  ถาวรกุล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายชะลอ  ภู่สอง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสงัด  แก้วเกิด

หมู่ที่ 3

กำนันตำบลรังนก นายธวัช  ใจกล่ำ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายศุภชัย  บัวดี   สารวัตรกำนัน  นายสมหมาย  ทรัพย์ศรี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางศรีเมือง  อยู่ทัพ    สารวัตรกำนัน  นายสอด  อยู่ทัพ

หมู่ที่ 4

ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมชาย  บุญผ่อง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายสำเริง   บุญโต

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสมพงค์   วงค์สุ่ย

หมู่ที่ 5

ผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญสืบ   ทรงคัชชะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายสมควร   ทองสุข

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายพเยาว์   คำคิด

หมู่ที่ 6

ผู้ใหญ่บ้าน  นายเลี่ยม   ทานท่า

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายสมยศ   พรมเมือง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายวีระพงษ์   นุ่มดี

หมู่ที่ 7

ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุภาพ  ร่มละมูล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางบุญเรือน  สิงหฬ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางจำเนียง  เสาวรส

หมู่ที่ 8

ผู้ใหญ่บ้าน  นายประเภท  วงศ์เงิน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายอุไร  บางอ่ำ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางแสงเดือน  ศักดิ์พงษ์

หมู่ที่ 9

ผู้ใหญ่บ้าน  นายเชาว์  แย้มนัดดา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายโปรด  พลสงฆ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายหาญ  อยู่พ่วง

หมู่ที่ 10

ผู้ใหญ่บ้าน  นายกมล  ชาญณรงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายประจวบ  สุขเปีย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายนพพร  สวัสดิ์วิชัยโสภิจ

หมู่ที่ 11

ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมใจ     ทรัพย์ศรี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางสาวนิตยา  ทรัพย์ศรี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายบุญยืน  ม่วงปรางค์

หมู่ที่ 12

ผู้ใหญ่บ้าน  นายณรงค์  สิงหฬ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายวิชัย  อินรันต์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางสกาวเดือน  กันสุข

2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 12 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 24 คน

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลรังนก มีการแบ่งการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) ทั้งสิ้น 6,045 คน ประกอบด้วย ชาย 2,973 คน หญิง 3,072 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 174 คน / ตารางกิโลเมตร แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรของตำบลรังนกตามทะเบียนราษฎร์

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ประชากรในเขต  (อบต.) ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านจระเข้ผอม นางเฉลียง  สิงห์ลอ 323 337 660 212
2 บ้านวังขาหยั่ง นายมานะ  บุญผ่อง 222 222 444 143
3 บ้านรังนก นายธวัช  ใจกล่ำ 246 260 506 212
4 บ้านรังนก นายสมชาย  บุญผ่อง 387 358 745 264
5 บ้านหนองน้ำเขียว นายบุญสืบ  ทรงคัชชะ 209 215 424 135
6 บ้านใหม่ นายเลี่ยม  ทานท่า 281 316 597 198
7 บ้านเนินยุ้ง นายสุภาพ  ร่มลมูล 191 188 379 103
8 บ้านใหม่ นายเรืองฤทธิ์  ซิ้มอิ่ม 273 282 555 164
9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด นายเชาว์  แย้มนัดดา 312 303 615 220
10 บ้านโนนไผ่ขุย นายกมล  ชาญณรงค์ 130 174 304 92
11 บ้านปากคลอง นายสมใจ     ทรัพย์ศรี 131 154 285 125
12 บ้านย่านยาว นายณรงค์  สิงหฬ 268 263 531 188
รวม 2,973 3,072 6,045 2,056

ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอสามง่าม ณ เดือน กรกฎาคม 2560

4. สภาพทางสังคม

4.1  การศึกษา

ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง ดังนี้

(1)  ศพด.อบต.รังนก โรงเรียนวัดจระเข้ผอม   หมู่ที่  1

(2)  ศพด.วัดรังนก   หมู่ที่  4

(3)  ศพด.บ้านหนองน้ำเขียว   หมู่ที่  5

(4)  ศพด.บ้านโนนไผ่ขุย     หมู่ที่  10

ข. โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

(1)  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม หมู่ที่  1

นายอดิศร  ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม โทร. 087-1978660

(2)  โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)   หมู่ที่  4

นายสุขสรร  ก๊กพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) โทร. 081-9621178

(3)  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว     หมู่ที่  5

นายนพดล  เมืองสอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว โทร. 081-2803154

(4)   โรงเรียนวัดบ้านใหม่     หมู่ที่  6

นายสุรินทร์  สุรเดช  รักษาราชการแทน ผอ.รร.วัดบ้านใหม่ โทร. 090-9342810

(5) โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย หมู่ที่  10

นายปัญญา  เกี้ยวเกิด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย โทร. 083-1641703

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนนักเรียน ครู ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ชื่อโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน
เด็กก่อนวัยเรียน ก่อนประถม อ.1-อ.2 ป.1-ป.4 ป.5-ป.6 รวม (คน)
1.  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 4 14 32 14 60
2.  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 9 37 61 32 130
3.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 5 14 31 19 64
4.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 28 29 11 68
5.  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 4 8 24 12 44
6.  ศพด.อบต.รังนก โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 1 16 15
7.  ศพด.วัดรังนก 2 33 38
8.  ศพด.โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1 16 16
9. ศพด.โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1 10 11
รวม 31 75 101 177 88 446

แหล่งข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ เดือน พฤษภาคม 2560

4.2 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
โทร.056-900745 มีผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ 50 คน/วัน

บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก

1. นางกนกรัตน์ ทรัพย์ศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก โทร.085-8741565

2. นางบุบผา แสงงามตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ

3. นางพัชนก จันทรสระสมตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ

4. นายนพคุณ กรรณิกาตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

5. นางสาวธีรนุช โตเมฆตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตารางที่ 3 แสดงอัตรากำลังบุคลากรแต่ละประเภทต่อประชากร

สายงาน จำนวนบุคลากร (คน) สัดส่วน : ประชากร
รพ.สต.รังนก เกณฑ์มาตรฐาน
พยาบาลวิชาชีพ 2 1 : 3053.5 1 : 2,500
บุคลากรทั้งหมด 4 1 : 1221.4
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 1 : 4,050 1 : 12,000
อสม. 145 1 : 42.12

โครงสร้างบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก

อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก (อสม.) ทั้ง 12 หมู่บ้าน มีจำนวนทั้งหมด 145 คน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก คือ
1. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 1 คือ นายสถิตย์ หมอกมืด
2. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 2 คือ นางสงบ ถาวรกุล
3. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 3 คือ นางศรีเมือง อยู่ทัพ
4. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 4 คือ นางหนู บุญโต
5. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 5 คือ นางเลี่ยม หุ่นเสือ
6. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 6 คือ นายสมพงค์ วงค์เงิน
7. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 7 คือ นางจันทร์ นนทะโคตร
8. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 8 คือ นายวิทยา เกิดอ่วม
9. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 9 คือ นายสมพาน ไผ่เรือง
10. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 10 คือ นายเฉลิม สุขเปีย
11. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 11 คือ นายฉัตรชัย ตุงคะสิริ
12. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก หมู่ที่ 12 คือ นายสนาม โท้อ่อง

ตารางที่ 4 ข้อมูลสถานะสุขภาพตำบลรังนก  สาเหตุป่วย 10 อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี

ตารางแสดงสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก  ย้อนหลัง 3 ปี (2558– 2560) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก  รายละเอียดดังนี้

ลำดับ สาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
จำนวน(ครั้ง) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(ครั้ง)
1 โรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ 4031 3800 2566
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 3696 3626 2483
3 โรคระบบกล้ามเนื้อ 2502 2213 1213
4 โรคระบบหายใจ 1554 1814 963
5 โรคระบบย่อยอาหารและช่องปาก 1176 1283 741
6 อาการและอาการแสดง 1520 1050 642
7 โรคติดเชื้อและปรสิต 311 359 153
8 โรคผิวหนัง 295 367 198
9 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 386 360 219
10 ระบบประสาท 221 130 67

4.3 อาชญากรรม

– สายตรวจตำบลรังนก จำนวน 1 แห่ง

ตำบลรังนกอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ อปพร.และตำรวจบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

4.4 ยาเสพติด

-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

-องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการ คัดกรองผู้ติดยาเสพติด และตั้งด่านตรวจเพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติด

4.5 การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้

  1.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
  2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
  4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
  5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้
  6. ตั้งโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

ตารางที่ 5 การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลรังนก  พ.ศ. 2560

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย) จำนวนเงินที่ได้รับ (บาท)
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 1,111 8,982,000
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 292 2,803,200
เงินเบี้ยเลี้ยงยังผู้ป่วยโรคเอดส์ 12 72,000
รวม

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.รังนก จำนวน  1,033  คน

จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2560   จำนวน  78 คน

รวมผู้สูงอายุ (ทั้งตำบล) จำนวน   1,111   คน

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด  292     คน

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2560 จำนวน  – คน

รวมจำนวนคนพิการ (ทั้งตำบล)   292   คน

จำนวนผู้ป่วยเอดส์     12       คน

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2559   จำนวน  –  คน

รวมผู้ป่วยเอดส์ (ทั้งตำบล) จำนวน  12   คน

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี  2559

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม (คน)
ผู้สูงอายุ 125 95 107 132 66 94 35 91 79 41 79 89 1,033
คนพิการ 36 26 22 42 17 33 5 43 20 8 15 25 292
ผู้ป่วยเอดส์ 4 3 2 2 1 12
รวม 179 119 123 178 82 135 40 136 99 50 100 118 1,337

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2560

ตารางที่ 7  แสดงจำนวนผู้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี  2560

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม (คน)
ผู้สูงอายุ 6 8 6 13 5 6 5 11 6 3 2 7 78
คนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์
รวม 6 8 6 13 5 6 5 11 6 3 2 7 78

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 30  กันยายน  2560

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบางเส้นเป็นถนนลูกรัง ดังต่อไปนี้
ถนนสายหลัก

ถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท) จำนวน 5 สาย ได้แก่

1. สายบ้านคลองโนน– บ้านตอรัง เชื่อมกับถนนสายสามง่าม – พิจิตร (ทช.พจ.3002)
2. สายบ้านย่านยาว – บ้านรายชะโด เชื่อมกับถนนสายบ้านย่านยาว หมู่ที่ 12 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร – บ้านรายชะโด หมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
3. สายบ้านรังนก – บ้านวังจิก เชื่อมจากกระทุ่มน้ำเดือด หมู่ที่ 9 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร – บ้านวังจิก หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
4. สายบ้านใหม่ – โรงช้าง เชื่อมจากบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร – บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
5. สายปากคลองบ้านใหม่ เชื่อมจากสี่แยกบ้านปากคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร – บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ถนนสายรอง

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 83 สาย
มีถนนลูกรัง/ถนนดิน จำนวน 79 สาย

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ละวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ อบต.รังนกก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,056 หลังคาเรือน
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 465 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต.รังนก

5.3 การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา อบต.รังนกยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันอบต.รังนกยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 2,056 หลังคาเรือน
(๒) ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑6 แห่ง

5.4 โทรศัพท์

(1) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 24 หมายเลข
(2) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน ๑ ชุมสาย
(3) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน ๑ แห่ง
(4) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นที่ อบต.

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั่ง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

6.ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว
– อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
– อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
– อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
– อาชีพค้าขาย ร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

6.2 การประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกไม่มีการประมง

6.3 การปศุสัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เข่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
– เป็ด 5,356 ตัว
– ไก่ 9,659 ตัว
– สุกร 176 ตัว
– โค ไม่มีการเลี้ยง
– กระบือ ไม่มีการเลี้ยง

6.4 การบริการ

มีบริการนวดแผนไทย จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3
มีร้านบริการทำผม เสริมสวย จำนวน 2 แห่ง หมูที่ 3 หมู่ที่ 11

6.5 การท่องเที่ยว

ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรไม่อยู่ในเขตของการท่องเที่ยว

6.6 อุตสาหกรรม

ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลรังนก

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

– กลุ่มเกษตร 1 กลุ่ม
– กลุ่มออมทรัพย์ 12 กลุ่ม
– กลุ่มสตรี สหกรณ์บ้านรังนก 1 กลุ่ม
– ผลิตภัณฑ์ปลาร้า น้ำปลา 1 กลุ่ม

6.8 แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว
ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนทั้งหมดของตำบลรังนกนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.97 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.03 โดยวัดในพื้นที่ 5 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่
1. วัดจระเข้ผอม ตั้งอยู่ที่บ้านจระเข้ผอม หมู่ที่ 1 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
2. วัดรังนก ตั้งอยู่ที่บ้านรังนก หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
3. วัดหนองน้ำเขียว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
4. สำนักสงฆ์เนินยุ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านเนินยุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
5. วัดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
6. วัดกระทุ่มน้ำเดือด ตั้งอยู่ที่บ้านกระทุ่มน้ำเดือด หมู่ที่ 9 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

– ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน โดยจะจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
– ประเพณีแข่งขันเรือยาว จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน เป็นประเพณีที่ สืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จุดประสงค์หลัก เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาว และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ประชาชนได้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้อยู่คู่บ้านเมือง และยังเป็นการปลูกฝังให้รู้รักถิ่นฐานบ้านเกิด

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ไม่มี –

ภาษาถิ่น

– ไม่มี –

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้า OTOP

– ข้าวปลอดสารพิษ
– ผักปลอดสารพิษ

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– แม่น้ำ 1 สาย
– หนอง 71 แห่ง
– คลอง 14 แห่ง

8.2 ป่าไม้

ในเขตตำบลรังนกไม่อยู่ในเขตของป่าไม้

8.3 ภูเขา

ในเขตตำบลรังนกไม่อยู่ในเขตภูเขา

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในเขตตำบลรังนกไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ