สมาชิกสภา อบต.

 • บรรเจิด บุญผ่อง

  บรรเจิด บุญผ่อง

  ประธานสภาฯ

  • ประสิทธิ์ แย้มนัดดา

   ประสิทธิ์ แย้มนัดดา

   รองประธานสภาฯ

  • วนัสนันท์ โพธิบัติ

   วนัสนันท์ โพธิบัติ

   เลขานุการสภาฯ

 • สมาชิกสภาฯ

  สมาชิกสภาฯ

  • นายมานัต สุขสวาสดิ์

   นายมานัต สุขสวาสดิ์

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

   • ประสิทธิ์ แย้มนัดดา

    ประสิทธิ์ แย้มนัดดา

    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

    • นายบุญรัตน์ อู่นาค

     นายบุญรัตน์ อู่นาค

     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

  • นายบรรเจิด บุญผ่อง

   นายบรรเจิด บุญผ่อง

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

   • น.ส.สุกฤตา วงค์เงิน

    น.ส.สุกฤตา วงค์เงิน

    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

    • นายเฉลียว สวัสดี

     นายเฉลียว สวัสดี

     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

  • นายบุญเลิศ กล่อมจิตต์

   นายบุญเลิศ กล่อมจิตต์

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

   • นายอภิชาติ ชัยโย

    นายอภิชาติ ชัยโย

    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

    • นายสมใจ ทรัพย์ศรี

     นายสมใจ ทรัพย์ศรี

     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑

  • นายไกรสร ชูศรี

   นายไกรสร ชูศรี

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

   • นายวิชีพ อยู่ศิลปไชย

    นายวิชีพ อยู่ศิลปไชย

    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

    • นายอุทิศ ถาวรศักดิ์

     นายอุทิศ ถาวรศักดิ์

     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒