สายตรงปลัดฯ

ส่งข้อความตรงถึงปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
๑๓๗ หมู่ ๙ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจตร ๖๖๑๔๐
โทร: ๐๕๖-๙๐๐๖๗๖