สายตรงปลัดฯ

ส่งข้อความตรงถึงปลัดฯ


    องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
    ๑๓๗ หมู่ ๙ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจตร ๖๖๑๔๐
    โทร: ๐๕๖-๙๐๐๖๗๖