สำนักปลัด

 • นางปรารถนา ดวงแก้ว

  นางปรารถนา ดวงแก้ว

  หัวหน้าสำนักปลัด

  • น.ส.วรกานต์ ขุนพลช่วย

   น.ส.วรกานต์ ขุนพลช่วย

   นักทรัพยากรบุคคล

 • ลูกจ้างประจำ

  ลูกจ้างประจำ

  • นางปานทิพย์ อำมะระ

   นางปานทิพย์ อำมะระ

   เจ้าพนักงานธุรการ

  • นางศรีไพร อ้นฟอง

   นางศรีไพร อ้นฟอง

   นักจัดการงานทั่วไป

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • น.ส.ดวงดาว ทนะขว้าง

   น.ส.ดวงดาว ทนะขว้าง

   ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน