สำนักปลัด

 • นางบังอร บุญผ่อง

  นางบังอร บุญผ่อง

  ปลัด อบต.รังนก

  • นางปรารถนา ดวงแก้ว

   นางปรารถนา ดวงแก้ว

   หัวหน้าสำนักปลัด

  • นางพจนา สินไพศาลสกุล

   นางพจนา สินไพศาลสกุล

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • วรกานต์ ขุนพลช่วย

   วรกานต์ ขุนพลช่วย

   นักทรัพยากรบุคคล

 • ลูกจ้างประจำ

  ลูกจ้างประจำ

  สำนักงานปลัด

  • นายสมยศ เติบภักดี

   นายสมยศ เติบภักดี

   พนักงานสูบน้ำ

  • นางปานทิพย์ อำมะระ

   นางปานทิพย์ อำมะระ

   เจ้าพนักงานธุรการ

  • นางศรีไพร อ้นฟอง

   นางศรีไพร อ้นฟอง

   นักจัดการงานทั่วไป

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • นางดวงดาว เพชรพงศ์

   นางดวงดาว เพชรพงศ์

   ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • คนงานทั่วไป

  คนงานทั่วไป

  • นายจรัญ แก้วเกิด

   นายจรัญ แก้วเกิด

   คนงานทั่วไป

  • นายรวม บุญผ่อง

   นายรวม บุญผ่อง

   คนงานทั่วไป

  • นางสาววัชราภา  สิงหฬ

   นางสาววัชราภา สิงหฬ

   คนงานทั่วไป