แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *ด้านช่องทางการให้บริการ *ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ *ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก *ด้านผลการปฏิบัติงาน *Created with Perfect Survey