ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สายนานายสุวรรณ์ – หมู่ที่ 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สายนานายสุวรรณ์ – หมู่ที่ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร