ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเบิ้ม – คลองโพธิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเบิ้ม – คลองโพธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร