ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายหมู่ที่ 10 – บ้านนายธวัชชัย หมู่ที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายหมู่ที่ 10 – บ้านนายธวัชชัย หมู่ที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร