ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมสะพานแขวน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมสะพานแขวน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร