ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 สาย ร.ร.กระทุ่มน้ำเดือด- บ้านนายศูนย์ (ซ.ตาปุ๊ – บ้านนายสะอาด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 สาย ร.ร.กระทุ่มน้ำเดือด- บ้านนายศูนย์ (ซ.ตาปุ๊ – บ้านนายสะอาด)

ดาวน์โหลดเอกสาร