ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete สายทางเข้า ม.7 บ้านเนินยุ้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete สายทางเข้า ม.7 บ้านเนินยุ้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร