ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายนานายประมวล – นานายอุทิศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายนานายประมวล – นานายอุทิศ

ดาวน์โหลดเอกสาร