ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-008 สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-008 สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก

 

ดาวน์โหลดเอกสาร