ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายซอยยายตุ๊ (พจ.ถ.74-035)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายซอยยายตุ๊ (พจ.ถ.74-035)

ดาวน์โหลดเอกสาร