ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายนายสมบูรณ์ – บ้านนายละออง (พจ.ถ.74-040)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายนายสมบูรณ์ – บ้านนายละออง (พจ.ถ.74-040)

ดาวน์โหลดเอกสาร