ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายคลองไฟฟ้า (พจ.ถ.74-032)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายคลองไฟฟ้า (พจ.ถ.74-032)

ดาวน์โหลดเอกสาร