ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายกลางทุ่ง (พจ.ถ.74-033)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายกลางทุ่ง (พจ.ถ.74-033)

ดาวน์โหลดเอกสาร