ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านใหม่ – บ้านเนินพะยอม (พจ.ถ.74-020)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านใหม่ – บ้านเนินพะยอม (พจ.ถ.74-020)

ดาวน์โหลดเอกสาร