ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายหมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ (พจ.ถ.74-024)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายหมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ (พจ.ถ.74-024)

ดาวน์โหลดเอกสาร