ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายตีนสะพานแขวน (พจ.ถ.74-043)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายตีนสะพานแขวน (พจ.ถ.74-043)

ดาวน์โหลดเอกสาร