ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 สายคลองชลประทาน หมู่ที่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 สายคลองชลประทาน หมู่ที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร