ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 สายคลองชลประทาน (เกาะสาริกา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 สายคลองชลประทาน (เกาะสาริกา)

ดาวน์โหลดเอกสาร