ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.รังนก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.รังนก

ดาวน์โหลดเอกสาร