ประวัติความเป็นมา

บ้านรังนก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสามง่าม มีแม่น้ำยมไหลผ่าน สมัยก่อนพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบต่ำ คือเป็นที่ลุ่มกว่าทุกที่ในอำเภอสามง่ามมี ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2436 มีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านคลองคะเชนทร์ จังหวัดพิจิตร และบ้านหนองทองจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมผู้คนพื้นเพเดิม ได้ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านขึ้น

ที่มาของคำว่า “รังนก” นั้นมาจากสภาพภูมิประเทศของตำบลรังนกเป็นที่ลุ่มแม่น้ำ ในฤดูน้ำหลาก น้ำจึงเข้ามาท่วมทุ่งนาจนเต็ม ครั้งเมื่อน้ำลดลง ปลาที่ไหลมาตามกระแสน้ำก็จะไปรวมตัวกันอยู่ตามหนองน้ำหรือคลองต ่าง ๆ ทำให้พื้นที่หมู่บ้านนี้เป็นที่รวมตัวของนกนานาชนิด เช่น นกเหยี่ยว นกเขา นกกา นกกระยาง นกกระสา นกกาเหว่า นกกระจอก นกกระจิบ นกเอี้ยง นกฮูก นกเค้าแมว เป็นต้น ซึ่งนกเหล่านี้จะบินมาที่นี่เพื่ออาศัยกินปลาเป็นอาหา ร ด้วยความชุกชุมของนก ชาวบ้านเก่าแก่จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านรังนก”

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 9 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ทั้งหมด 34.72 ตารางกิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสามง่าม ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลวังจิก ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโรงช้าง ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเนินปอ