แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


  คำนำหน้าชื่อ :
  ชื่อ-นามสกุล :
  อายุ :
  อาชีพ :
  ที่อยู่ปัจจุบัน :
  การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร :
  เรื่องที่ 1 :
  เรื่องที่ 2 :
  เรื่องที่ 3 :
  พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้ :
  เรื่อง :
  จำนวนสำเนา :
  กำหนดขอเข้ารับบริการหรือขอรับสำเนาเอกสาร :
  ลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง :