รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562