รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2561