ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์ข่าวนี้