ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน

ประเภท  โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท พิจิตรเดลตัล 2005  จำกัด
กิจการ ประเภท  ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ทาง  การแพทย์
มีบ่อเกรอะ  บำบัดน้ำเสียในห้องน้ำ

ประเภท ร้านค้า

ขาย เครื่องอุปโภค บริโภค
มีบ่อเกรอะ  และมีบ่อบำบัดน้ำเสียระบบธรรมชาติ

ประเภท   บ้านเรือน

มี บ่อเกรอะห้องน้ำ และมีการบำบัดน้ำเสียระบบธรรมชาติ

แชร์ข่าวนี้