นายธีรพงศ์  เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก จัดทำกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

นายธีรพงศ์  เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก จัดทำกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ซึ่งกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์   ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก/ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ/จังหวัดพิจิตร กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

แชร์ข่าวนี้