ประกาศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแส

แชร์ข่าวนี้