ประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แชร์ข่าวนี้