ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dla.go.th/work/Presentation2.pdf