สถิติการให้บริการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบ พ.ศ.2565

(เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ภารกิจการให้บริการ จำนวนประชากรผู้ใช้บริการ (คน)
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 รวม
งานให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21 30 0 12 4 5 72
งานให้บริการผู้พิการ 2 2 1 0 3 1 9
งานให้บริการเด็กแรกเกิด 2 8 0 7 0 5 22
งานขออนุญาตก่อสร้าง 2 2 2 0 0 3 9
รับแจ้งขุดดินถมดิน 0 0 4 2 2 2 10
การชำระภาษีป้าย 0 0 0 0 0 25 25
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 0 0 1 1
งานจดทะเบียนพาณิชย์ 3 4 2 1 1 0 11
คำร้องแจ้งความเดือดร้อง 4 5 5 7 7 4 32
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ 0 0 0 0 0 0 0
การร้องเรียนบุคคลากรทุจริต 0 0 0 0 0 0 0
รวม 34 51 14 29 17 46 191

ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์ข่าวนี้