องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมประชาชนดีเด่น
ประจำปี 2563

ผู้ที่ได้รับการยกย่องคือ นายธวิช  เพชรพงศ์
ณ วันที่  25 กันยายน  2563

แชร์ข่าวนี้