อบต.รังนก ร่วมกับ สนง.สหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน

อบต.รังนก ร่วมกับ สนง.สหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำงานเป็นกลุ่ม และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ /กลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงปลาช่อน จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563

แชร์ข่าวนี้