องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564
ผู้ที่ได้รับการยกย่องคือ นายสมชาย บุญผ่อง
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
แชร์ข่าวนี้